Veda Hutbesi

ALLAH'a hamd olsun. O'nu över, O'na şükrederiz. O'ndan medet umarız. O'ndan bağışlanma dileriz, tevbe ederek O'na itaate yöneliriz. Nefislerimizin kötülük telkin lerinden ve kötü ameller işlemekten Al lah'a sığınırız. ALLAH kime doğruyu gösterirse, kimse onu hak yoldan uzaklaştıra maz. Kimin de hak yoldan uzaklaşmasına özgürlük tanırsa, kimse ona doğruyu gösteremez. Tek ALLAH'tan başka tanrı olma dığını, ilâhlığında, otoritesinde, mülkün de, tasarruflarında ortağı bulunmadığını kabul ve tasdik ederim. Muhammed'in O'nun kulu ve Rasûlü olduğunu kabul ve tasdik ederim.1

Ey ALLAH'ın kulları, size ALLAH'a sığınmanızı, emirlerine yapışmanızı, günahlar dan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar, O'na itaati tavsiye ederim. Sözlerime hayırlı olanla, O'nun izni ve yardımıyla başlıyorum.2

Ey insanlar! Ben sizin hepinize, Al lah'ın; emirlerini tebliğ ile görevlendirdiği, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur et tiği tek yetkili Rasûlüyüm. Beni dinleyin, size bazı açıklamalar yapacağım. Bu yıldan sonra, bir daha burada sizinle buluşup buluşmayacağımı bilemiyorum.3

Ey insanlar! Kanlarınız, canlarınız, yaşa ma hakkınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlü ğünüz Rabbinizle buluşacağınız güne ka dar bu ayınızda, bu beldenizde, bu günü nüzün saygıya, korunmaya lâyık olduğu gi bi, saygıya ve korunmaya lâyıktır, doku nulmazdır. Ancak İslâm'ın koyduğu so rumluluk gereği uygulanan gerekçeli kara ra dayalı cezalar müstesnadır.4

Benim sözlerimi iyi dinleyin ki, izzet ve şerefle huzurlu yaşamaya devam edesiniz. Sakın haksızlık ve zulmetmeyin. Sakın baskı, zulüm ve işkenceye âlet olmayın. Sakın zulme boyun eğmeyin. Haksızlığa rıza göstermeyin. İyice anlatabildim mi?

ALLAH'ım, Sen de şahit ol.5

Ashabım! Siz Rabbinizin huzuruna vara caksınız, size işlediğiniz bilinçli amellerin hesabını soracak. İyice tebliğ edebildim mi?

ALLAH'ım, Sen de şahit ol!6

Ey insanlar, ALLAH'a sığının, emirlerine yapışın, azabından korunun. İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerlerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin, mallarını kötülemeyin, haksız rekabet yap mayın, aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin, zayiine sebep olmayın. Ül kede, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmakta ve küfürde ileri git meyin.7

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, bu emaneti sahibine versin. Size hediye verene hediye ile karşılık verin. Kefil borçlu gibidir. Borcun ödenmesi gerekir.8

Soyunuzdan sopunuzdan medet umarak benim yanıma yaklaşmayın. İşlediğiniz bi linçli amelleri vesile ederek yanıma gelin. Ben bütün insanlara da, size de aynı şey leri söylüyorum.9

Cahiliye döneminin faizli alışverişleri kaldırılmıştır. Yüce ALLAH, kaldırılan ilk fa izin,Abbas b. Abdilmuttalib'inki olmasını emretmiştir. Ancak ana paralarınız sizindir. Ne siz haksızlık edebilirsiniz, ne de haksız lığa uğratılacaksınız. ALLAH, faizli alışverişin yapılmayacağını icrası kesin hüküm haline getirdi. Kaldıracağım ilk faiz amcam Ab bas b. Abdilmuttalib'in faizli alış verişlerindeki faizdir.10

Ey insanlar! Hangi ayda, hangi günde, hangi ülkede olduğunuzu biliyor musu nuz?11

(İnsanlar, ‘saygıya lâyık korunan bir günde, dokunulmazlığı olan ülkede ve bir ayda', dediler.)

Ey insanlar! Kanlarınız, canlarınız, yaşa ma hakkınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlüğü nüz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün saygıya, korunmaya lâyık olduğu gibi, saygıya ve korunmaya lâyıktır, dokunul mazdır. Ancak İslâm'ın koyduğu sorumlu luk gereği uygulanan gerekçeli karara da yalı cezalar müstesnadır.12

Ashabım! Şunu belirteyim ki, Cahiliye dönemindeki bütün kan, su ve mal dava ları, kıyamet gününe kadar şu ayaklarımın altındadır.13

kıyamet gününe kadar Cahiliye döneminde var olan kan da vaları kaldırılmıştır, Cahiliye döneminde var olan kan davaları kaldırılmıştır, kaldıracağımız ilk kan davası, mir (İyâs) b. Rebîa b. el-Hâris b. Abdülmuttalib'in kan davasıdır. O Sa'd b. Leysoğulları'nda süt anneye verilmiş bir çocuktu. Hüzeyl, onu öldürdü.13

İyice tebliğ edebildim mi?

(İnsanlar; ‘elbette tebliğ ettin', dediler)

-ALLAH'ım Sen de şahit ol! Burada bulu nanlar sözlerimi bulunmayanlara iletsin.14

Kâbe hizmetkârlığı ve hacıların su ihtiya cını karşılama dışında cahiliye devrinin hü kümet görevleri kaldırılmıştır.15

Kasten adam öldürmenin cezası, kısas tır. Kasten öldürmeye benzeyen cinayet, sopa ve taşla öldürmedir. Diyeti, yüz deve dir. Kim daha fazlasını isterse, o İslâm'ı benimsemeyen Cahiliye dönemini özleyen biridir. En büyük ALLAH düşmanı, kendisine herhangi bir kastı olmayan birini sebepsiz yere öldürendir, kendisine el kaldırmayana sebepsiz yere vurandır.

İyice tebliğ edebildim? ALLAH'ım, Sen de şahit ol!16

Ey insanlar! Sizi uyarıyorum, herkes yal nızca kendi işlediği suçtan sorumludur. Suçlu evlâttan dolayı baba sorumlu tutulamaz, suçlu babadan dolayı evlât da sorum lu tutulamaz.17

Ey insanlar! Şeytan, sizin bu toprakla rınızda kendisine tapınılmasından ümit kesmiş bulunuyor. Ancak, bunun dışındaki önemsiz gördüğünüz davranışlarda, ara nızda çıkardığı fitne fesatla sizi birbirinize düşürdüğündesözünündinlenmesinden hoşnut olacaktır. Dininizde sebat ederek, dininize sahip çıkarak, şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî düzen lerin vesvesesinden, daleveresinden kendi nizi koruyun.18

Ey insanlar, yalan yere ALLAH'ın adını anarak yemin etmeyin. Yalan yere ALLAH adına yemin edenin yalanını ALLAH açığa çıkarır.19

Ey insanlar! Zaman, ALLAH'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki düzenli sistemine girerek seyrediyor. Ayların sayısı, on ikidir. Dört tanesi, savaşın haram olduğu aylar dır. Bunlardan üçü birbiri peşinden gelir. Biri tektir. Bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Cumâde'l-âhire ile Şaban ara sındaki Mudar kabilesinin adını koyduğu ay Recep'tir.

ALLAH'ın, gökleri ve yeri yarattığı gün, Levh-i Mahfuz'da tesbit ettiği kayıtlarda, ALLAH katında, ayların sayısı on ikidir. On iki aydan dördü savaşın haram olduğu ay lardır. İşte bu haram aylarla ilgili hüküm, insanlığı, insanî değerleri ve düzeni ayakta tutan dinin, medeniyetin, zamanla değiş meyen tabii hukuk kurallarını içeren şe riatın hükmüdür. Bu aylarla ilgili ALLAH'ın koyduğu yasakları çiğneyerek kendinize, birbirinize zulmetmeyin.

İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, ta sarruflarında, ALLAH'a ortak koşan müşrik ler nasıl size karşı topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlara karşı topyekün savaşın. Bilin ki, ALLAH kendisine sığınıp, emirlerine ya pışarak günahlardan arınıp, azaptan koru nanlarla,kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görev lerinin bilincinde olan mü'minlerle, müttakîlerle beraberdir.

Saldırmazlığın gelenek haline geldiği, Al lah'ın savaşı haram kıldığı ayları ertele yerek, yerlerini değiştirerek, on iki aya ay ilâve ederek, hileli takvim düzenlemek, ke sinlikle ALLAH'ın sene ve aylarla ilgili koy duğu hükmü inkârda ileri gitmektir. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Al lah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, bu yüzden hak yol dan uzaklaşmalarının, dalâleti tercihlerinin önü açılır. Erteleyerek, değiştirerek ilâve ettikleri aydaki savaşları, bir yıl helâl ve meşru, bir yıl haram sayarlar. ALLAH'ın ha ram kıldığının sayısına uydursunlar da, Al lah'ın haram kıldığını helâl ve meşru kılsın lar, isterler. Onların bilinçli kötü amelleri kendilerine süslenip güzel gösterilmiştir. ALLAH kulluk sözleşmesindeki ortak taah hütlerini, ALLAH'a iman, kulluk ve sorumlu luk bilincini şuur altına iterek örtbas edip, küfürde, nankörlükte ısrar eden bir kavme doğru yolu gösterme lütfunda bulunmaya cak, başarı nasip etmeyecektir" (Tevbe, 9/ 36-37).

Onlar bir yıl, Safer ayını helâl sayıyorlar, bir yıl Muharrem'i haram sayıyorlardı. Nesî (yıla ekleme), işte budur. ALLAH'ım, Sen de şahit ol!.20

Ey insanlar! Kadınlarınızın sizler üze rinde hakları, sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız vardır. Sizin onlardaki hakkınız, minderinize sizden başkasını oturtmama ları, meşru tavsiyelerinizde size karşı çık mamaları, hoşlanmadığınız kişileri izniniz olmadan eve sokmamaları, kötü söz söyle memeleri kötü fiil ve davranışta bulunma malarıdır. Şayet bunları yaparlarsa, ALLAH onları engellemenize, sıkıştırmanıza yatak larında tek başlarına bırakmanıza ve hafif çe, incitmeden vurmanıza izin vermiştir. Bun lardan vazgeçer ve size itaat ederlerse, meşru, örfe uygun ölçüler içerisinde rızıklarını ve giyimlerini sağlama sorumluluğu nuz var. Kadınların iyiliğini isteyin, durum larının iyileşmesi için çaba sarfedin. Çünkü onlar müşterek hayatın gereği kendileri adına bir şey yapma gücüne ve imkânına sahip olmayan, sizinle birlikte yaşamak mecburiyetinde olan hayat arkadaşlarınızdır. Siz onları ALLAH'ın emaneti olarak aldı nız. ALLAH'ın emri ve hükmüyle onlarla iliş kiyi helâl edindiniz. Eğer haklarını ararlar, sorumluluklarına riayet ederlerse onlara tavır takınmanıza, cezalandırmaya hakkı nız yoktur. Onların serkeşliğinden ve şid dete başvurmasından endişe ederseniz, onlara öğüt verin ve yataklarınızı ayırın. Aşırı gitmeden hafifçe vurun. Onların yi yeceği ve giyimi konusunda cömertçe her türlü iyilik ve ihsanda bulunmanız, onların haklarıdır. Kadınların haklarına riayet ko nusunda ALLAH'ın emirlerine yapışın, aza bından korunun, onların iyiliğini isteyin, durumlarının iyileşmesi için çaba sarfedin. Hanımlarınız, sizlerin izni ve bilgisi olmadıkça, evinizin malî imkânlarını cömertçe harcamasınlar. Sözlerimi iyice anlayarak hatırınızda tutun.

İyice tebliğ edebildim mi? ALLAH'ım, Sen de şahit ol!21

Ey insanlar! Meşru şekilde sahip oldu ğunuz, üzerlerinde meşru haklarınız ve düzgün insani ilişkileriniz olan köle ve cariyelerinize, iş akdiyle bağlı işçilerinize ha yırla muameleyi size tavsiye ederim. Sof ranızda bulunanları ölçü alarak onların karınlarını doyurmanızı, giydiklerinizi ölçü alarak onların giyimlerini sağlamanızı tav siye ederim. Affetmeyi düşünmediğiniz bir suç işledikleri takdirde aranızda aynı cins ten suç işleyenlere uyguladığınız cezaları ölçü alınız. Onlara işkence etmeyiniz, onları cezalandırmayınız.!.22

Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyin, iyi muhakeme edin. Bütün ırklara mensup müslümanların, müslümanların kardeşi ol duğunu bilin. Bütün mü'minler kardeştir. Kimseye, gönül rızası olmadıkça, kardeşi nin malı helâl değildir. Sakın haksızlık et mesin, hile yapmasın, hâince davranma sın.

Müslümanın kim olduğunu size anlata yım mı? Müslümanların, dilinden ve elin den zarar görmediği kişidir.

Mü'minin kim olduğunu size anlatayım mı? İnsanların mallarına ve canlarına za rarı dokunmuyacağından emin olduğu ki şidir.

Muhacirin kim olduğunu size anlatayım mı? Kötülükleri ve günah işlemeyi terk eden kişidir.

Mücahidin kim olduğunu size söyleye yim mi? ALLAH'a itaat yolunda nefsiyle mü cadele eden kişidir.

Bu günün dokunulmazlığı gibi, mü'minin mü'mine zarar vermesi haramdır. Etini ye me mesabesinde olan mü'minin mü'mini gıybeti de haramdır. Namus ve haysiyetine zarar vermesi de haramdır. Mü'minin yü züne tokat vurmak da mü'mine haramdır. Onu itip kakarak incitmesi de haramdır.

İyice tebliğ edebildim mi? ALLAH'ım, Sen şahit ol!23

Ey insanlar! Yeryüzü ALLAH ve Rasûlüne aittir. İnsanlar, 'ALLAH'tan başka ilâh yok tur' deyip, benim ALLAH'ın Rasulü olduğu mu kabul edinceye kadar, insanlarla mü cadele etmem, savaşmam emredildi. İn sanlar Kelime-i tevhidi söyleyince, kan larını canlarını ve mallarını korumuş olur lar. Ancak İslâm'ın koyduğu sorumluluk gereği uygulanan gerekçeli karara dayalı cezalar müstesnadır. hiretteki hesapları ise ALLAH'a aittir. Kendinize, birbirinize haksızlık etmeyin.!24

Ey mü'minler, benden sonra küfre dön meyin, birbirinin boynunu vuran kâfirler haline gelmeyin. Size, sımsıkı sarıldığınız sürece asla hak yoldan uzaklaşmayacağınız apaçık dinî, ilmî, idarî, siyasî kuralları içe ren ALLAH'ın kitabı Kur'an'ı ve Rasûlünün sünnetini bıraktım. Bunlarla amel ediniz, davranışlarınıza Kur'an ve sünneti yan sıtınız. Bir de soyumdan yakınlarımı, Ehl-i beytimi bıraktım.

İyice tebliğ edebildim mi? ALLAH'ım, Sen şahit ol!25

Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız bir dir. İslâm'da insanlar eşittir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem de toprak tan yaratıldı. ALLAH katında en değerliniz, en çok ALLAH'a sığınanız, emirlerine yapışa nınız, günahlardan arınanınız, azabından korunanızdır. Bir Arab'ın, Arap olmaya na, bir başkasının Arab'a, bir siyahın bir kızılderiliye, bir kızılderilinin bir siyaha, takvanın dışında bir üstünlük sebebi yok tur.

"Ey iman edenler, biz sizi bir erkekle bir kadından, bir asıldan yarattık. Birbirinizle tanışmanız, işlerinizi tedbirle idare etmeniz, karşılıklı olarak, İslâmî kurallarla örtüşen milletlerarası teamüllere uymanız, yardımlaşmanız, kültür ve medeniyet alışverişinde bulunmanız, birbirinize iyiliği tav siye etmeniz için, sizi milletler ve kabileler haline getirdik. ALLAH yanında en değerli niz, en üstününüz, en çok ALLAH'a sığınanı nız, emirlerine yapışanınız, en çok günah lardan arınıp azaptan korunanız, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgür lüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davrana nınız, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olanınızdır. ALLAH her şeyi bilir, gizli-açık her şeyden haberdardır." (Hucurat, 49/13)26

Ey insanlar! Görünürdeki organları kesil miş bir Habeşli bile başınıza getirilse, size ALLAH'ın kitabındaki hükümleri uyguladığı sürece, dinleyin ve itaat edin.

İyice tebliğ edebildim mi? ALLAH'ım, Sen de şahit ol!27

(İnsanlar, ‘evet' dediler)

Burada bulunanlar, sözlerimi bulun mayanlara iletsinler.

Ey insanlar! İyi dinleyin! Bütün peygam berlerin daveti geçmişte kalmış, görevleri sona ermiştir. Yalnızca benim davetim ve görevim devam etmektedir. Ben insan ların ihtiyacı sebebiyle Rabbimin katında davetimi, görevimi kıyamet gününe kadar muhafaza ettim. Ben önceki ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim. Beni mahcup etmeyin, yüzümü kara çıkarmayın.28

İyi dinleyin, bir kısım insanlar için elim den bir şey gelmezken bir kısmını kurtara cağım. Ya Rabbî ashabım, diyeceğim. Ba na, ‘Senden sonra din adına neler icat et tiklerini bilmiyorsun', buyuracak. Ben cen netteki havuz başında sizi bekleyen öncünüzüm.29

Ey insanlar! ALLAH, her hak sahibinin hakkını, her vârisin, mirastaki payını belir lemiştir. Vârise vasiyet yapılamaz. Vasiyet terekenin üçte birini de geçemez. Çocuk meşru eşe aittir. Zina edenin hak sahipliği söz konusu değildir. Hamisinin, âmirinin, ortağının, işvereninin, efendisinin sağladı ğı imkânlara nankörce davranan, ALLAH'ın Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı inkâr edi yor demektir. Babasından başkasına men subiyet öne süren veya efendisinden başkasını veli edinen, ALLAH'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Böylesinin ne azabı geri çevrilir, ne ceza yeri ne fidye alınır.30

Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri kesinlikle dinde aşırılık ları helak etmiştir. Hacdaki amelleri, davranışları benden öğrenin. Bu seneden sonra bir daha haccedip edemeyeceğimi bile miyorum. Bu öğütlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Öğütlerimin ulaştırıldığı bazı kimseler burada dinleyen lerden daha iyi anlayarak, daha iyi muhafaza edebilirler, nice kimseler uygulaya rak daha mutlu olabilirler.31

Ey insanlar! ALLAH sözlerimi işitip de bel leyene, rahmetini merhametini ihsan et sin. ALLAH yüzünü ağartsın. Mânâ yüklü sözlerimi anlamadan ezberleyen birçok in san var. Derin mânâlar içeren sözlerimi bilen birçok insan, kendisinden daha yüksek anlayış sahiplerine bu sözlerimi ulaş tırsın. Üç vasfa, üç davranışa sahip olan;

-Samimiyetle ALLAH rızası için dinî görev lerini yerine getiren,

-Müslüman idarecilere samimi davranan ve itaat eden,

-İslâm toplumunun birliğini ve bütünlüğü nü koruyan mü'minlerin İslâm'a hıyanet etmeyeceğini, kalplerinden İslâm'ı atmayacağını bilin.

Bütün mü'minler gelecek nesilleri, İslâm ile şereflenmemiş insanları İslâm'a davet ederek İslâm'ı tebliğ ve davet görevini yeri ne getirmelidirler.32

Benim dışımda benden sonra peygam ber görevlendirilmeyecektir. Sizin dışınız da ümmet de olmayacaktır. Rabbinizi ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak rabbinize teslim olun, saygıyla rabbinize kulluk ve ibadet edin. Rabbinizin şeriatine boyun eğin, âdabına, erkânına riayet ederek beş vakit namazı aksatmadan aşikâre kılın. Vicdanı, serveti, sosyal bünyeyi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. Ramazan orucunu tutun. Yöneticilerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz.33

Ey insanlar! Yarın beni size soracaklar. Ne dersiniz? Peygamberlik görevimi yeri ne getirdim mi? Vazifemi yaptım mı?

(Orada bulunanlar, ‘evet yemin ederiz ki, tebliğ ettin, bize tavsiyelerde ve öğütlerde bulundun, böylece şehadet ederiz' dediler).

-Şahit ol yâ Rabbi, şahit ol yâ Rabbi, şahit ol yâ Rabbi...

Size selâm ve selâmet diliyorum, Al lah'ın rahmet ve bereket ihsanını niyaz ediyorum.

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı Yurt İçi RaporlarTarih 2009-11-19
Şube ve Temsilcilerimiz
konya
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER Konya Şubesi
Adres: Şems-i Tebrizi Mahallesi Mazhar Babalık Sokak Adalet İşhanı Kat:1 No: 12 Daire 109 Karatay KONYA
E-posta: konya[a]mazlumder.org | Telefon: 0 332 353 36 37 | Faks: 0 332 353 36 37

Ziyaretçi Sayımız : 3530928

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari